Salón MAXX

Na Pankraci 32

Praha 4

Tel: 776204237,777188640

E-mail:erikakoci@yahoo.com